Indawo yokuhlala eKwa Maritane Bush Lodge

Iindwendwe za Kwa Maritane Bush Lodge zingahlala kumagumbi akudidi eliphezulu, onwatyiswe okanye azilungiselele kwindawo zokulala ichalets ne cabanas.

Ingaphandle kwisangqa sonyikimo mhlaba olungenzekiyo, iKwa Maritane Lodge ithabatha iindwendwe ngoko mgangatho ophezulu kweli hlathi livukuvuku lase Pilanesberg National Park, likufuphi kwi Sun City embeje-mbeje. Vumela yonke iminqweno yakho ifezekiswe – zonwabise ngokuthi uhlale kwelinye kumagumbi angama 90 amahle, kuquka ikamere enye yabantu abakhubazekileyo. iKwa Maritane Bush Lodge inamagumbi angama 54 anokuthi kwabelwane ngawo.

Okufumanekayo

Onke amagumbi anomoya ofakelweyo, amagumbi okuhlambela ane shawa negumbi langasese, DSTV, umxeba, umbane onokuthi uwusebenzise uplage umatshini wokucheba, indawo zokwenza iti ne kofu, isixhobo sokomisa iinwele, uncedo ukwi gumbi lakho ukususela ngo 07h00 ukuya ngo 22h00.

Izixhobo Onokuzisebenzisa

Ivenkile yezenkcubeko zesintu
Indawo yokuzivoca-voca,
Ihlathi eline mingxuma eyi 9 lokudlala uputt putt
Uncedo lwezempilo xa utsale umnxeba
Iipuli zokuqubha ezimbini
Amabhoma amabini (iindawo ezifana nobuhlanti)
Ukunyuka ngamatye
Indawo yokutya nokusela
Amabala entenetya
Iindawo yokusela iziselo ezixutyiweyo ejongeka phezulu kwe paki
Indawo yemfundiso ngobomi basendle

Sun City Hotels : Sun City Accommodation : South Africa Hotels
  • Customer Support
  • Tel: +27 21 424 1037
  • Fax: +27 21 424 1036
  • Contact by Mail
  • Business Hours
  • Mon - Fri. 08:00 - 17:00
  • Saturday. 08:00 - 12:00
©2020 Siyabona Africa (Pty)Ltd - Private Travel